Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Alle klachten betreffende de kwaliteit of de conformiteit van de leveringen of werken moeten schriftelijk ingediend worden binnen de acht dagen volgende op de levering of afwerking.  Na deze termijn zijn eventuele klachten niet meer ontvankelijk. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend.
  2. Deze factuur is betaalbaar te Antwerpen, contant en netto in onze instellingen, tenzij andere betalingsvoorwaarden werden overeengekomen.
  3. Elke factuur onbetaald op de vervaldag geeft recht tot het vorderen van intresten berekend tegen 13% per jaar vanaf factuurdatum en zonder dat een herinneringsschrijven dient verzonden.
  4. Indien een factuur meer dan 30 dagen na de vervaldag onbetaald blijft en/of een gerechtelijke actie voor de inning van het verschuldigde bedrag dient aanhangig gemaakt te worden zal het bedrag met 20% verhoogd worden met een minimum van 62 euro.
  5. Alle betwistingen nopens betaling of uitvoering der leveringen en/of werken worden uitsluitende beslecht door de Rechtbank van Antwerpen.
Schilderbedrijf Van Mieghem nv – maatschappelijke zetel : Lange Lobroekstraat 173 – 2060 Antwerpen